Функцiя, класифiкацiя функцiй

 
Функцiя, класифiкацiя функцiй

Абсолютна величина дiсного числа. Властивостi абсолютних величин.

Змiннi i сталi величини. Функцiя. Парнiсть, непарнiсть, перiодичнicть, моно-

тоннicть. Складна функцiя. Класифiкацiя функцiй. Перетворення графiкiв.

ПИТАННЯ.

1.Дiйснi числа.Абсолютна величина (модуль) дiйсного числа.Властивостi абсолютних величин.

2.Сталi i змiннi величини.Iнтервали S -окрестнiсть.

3.Означення функцiп ,область означення,множина значень функцiп.Способи завдання функцiп.Складна функцiя.

4.Парнiсть,непарнiсть функцiп.Зростаючи i спадаючи функцiп.Обмеженi функцiп. Периодичнi функцiп.

5.Класифiкацiя функцiй.

6.Перетворення грификiв.

ОЗНАЧЕННЯ.Абсолютною величиною (або модулем) дiйсного числа x (позначається |x|) називається невiд’ємне дiйсне число,задовольняюче умовам:

| Х, якщо Х>0

|X|= <-Х,якщо Х<0

| 0,якщо Х=0

Властивостi абсолютних величин.

1.Абсолютна величина алгебраїчної суми декiлькох дiйсних чисел на бiльше суми алгебраїчних величин доданкiв:

|х+y|Ј |х|+|у|

ДОВЕДЕННЯ.

Нехай х+уі 0,тодi |х+у|=х+уЈ |х|+|у| (поскiльки хЈ |х| i уЈ |у|)

Нехай х+у<0,тодi |х+у|= -(х+у)= -х+(-у)Ј |х|+|у| що i п.б.д.

Приведене доведення поширюється на будь-яке число доданкiв.

2.Абсолютна величина рiзницi не менш нiж рiзниця абсолютних величин зменьшуваного i вiд’ємника:

|х-у|і |х|-|у|, |х|>|у|

ДОВЕДЕННЯ:

Покладемо х-у=z,тодi х=у+z i по доведеному в пунктi 1

|х|=|у+z|Ј |у|+|z|=|у|+|х-у|

Звiдки |х|-|у|Ј |х-у| що i т.б.д.

Абсолютна величина добутку дорiвнює добутку абсолютних величин спiвмножникiв; |хуz|=|х|·|у|·|z|

Абсолютна величина частки дорiвнює частцi абсолютних величин дiленого i дiльника; |х/у|=|х|/|у|

Останнi двi властивостi Ю iз означення обсалютноп величини.

ЗМIННI I СТАЛI ВЕЛЕЧИНИ

Змiнною величиною називається величина, котра приймає рiзнi численнi значення. Величина, численнi значення якої не змiнюються називається сталою величиною.

Означення. Сукупнiсть всiх численних значень змiнної величини називається областю змiнювання цiєї змiнної.

Промiжком або iнтервалом називається сукупнiсть всiх чисел х, що мiстяться мiж даними числами а i в. Якщо промiжок замкнений, то його називають [ а,в] . Промiжок може бути напiвзамкненим ( а,в] . Замкнений промiжок носить назву вiдрiзка. Околом даної точки х0 називається довiльний iнтервал (а,в), що мiстить цю точку усереденi себе.

Значення змiнної величини можуть бути безперервними (iнтервал) або дискретними (точки).

ФУНКЦIЯ.

Означення 1. Якщо кожному значенню змiнної х, належащому деякiй областi вiдповiдає одне певне значення другої змiнної y, то y О функцiя вiд х, або в символiчному запису, y = f(x), y = j (x) i т.п. х – називається незалежною змiнною або аргументом.

Означення 2. Сукупнiсть значень х, для котрих визначається значення функцiї y в силу правила f(x), називається областю визначення функцiї (або областю iснування функцiї).

Iнодi поняття в означеннi функцiї допускають, що кожному значенню х, належному деюкiй областi, вiдповiдає, а декiлька значень y. В цьому випадку функцiю називають многозначною, на вiдмiну вiд означення ранiше функцiї, котру називають однозначною.

В подальшому ми будемо розглядати тiльки однозначнi функцiї.

ВЛАСТИВОСТI ФУНКЦII.

а) Монотоннiсть

Ф-я f(х) називається зростаючою,якщо для " 2-х точок х1 i х2 iз областi визначення f(х) таких ,що f(х),f(х)>f(х)

Ф-я f(х) називається сподаючою,якщо для " 2-х точок х1 і х2 із області визначення f(х) таких , що f(х1)< f(х2)

Зростаючі , сподаючі , незростаючі , несподаючі функції називається монотонними.

б) Парність

Функція f(х) називається парною, якщо для " х із області визначення функції f(-х)= f(х) .

Графік парної функції симетричний відносно осі OY.

Функція f(х) називається непарною, якщо для " х із області визначення функції f(-х)= -f(х) . Графік непарної функції симметричен відносно початку координат.

в) періодичність

Функція f(х) називається періодичною з періодом l, якщо для любих х із її області визначення справедливе рівняння f(х) = f(х ± l).

Прикладом періодичних функцій є тригонометрічні функції: sinx, cosx, tgx, ctgx.

Способи завдання функції:

Табличний Аналітичний Графічний За допогою функціональної шкали.

Складна функція.Неявно задана ф-я.

Якщо функція f відображає множину Е вЕ1,а функція F відображає множину Е1 в множину Е2 , то функцєію Z=F(f(х)) називають функцією від функції,або складною функцією,або суперпозицією f i F.

Можлива складна функція, в утворенні котрої беруть участь n функцій:

z= F1(F2(F3(…(Fn(x))…))).

Ми розглядали функції від однієї змінної. Але можно розглядати також функції двох трьох і взагалі n змінних.

Функція від однієї змінної може бути задана неявним засобом за допомогою рівності F(x,y)=0, (*)

де F – є функція від двох змінних x і y.

Таким чином, Е є множина всіх чисел х, кожному із котрих відповідає непуста множина У. Цим визначена на множені Е деяка функція У= (х) від х, взагалі кажучі багатозначна.

В такому випадку кажуть що функція j визначена неявно за допомогою рівності (*). Для неї, очевидно, виконується тотожність:

F(x, j (х))є 0

По аналогії можливо також визначити функцію х=y (у) від змінної У, визначену неявно за допомогою рівності (*). Для неї виконується тотожність:

F( (у),y)є 0.

Функцію х=y (у) називають зворотньою по відношенню до функції у=j (х).

Класифікація функцій.

Основними елемантарними функціями є:

степена; у=хa , де a - дійсне число; де a -дiйсне число;-Ґ <х<+Ґ ; a -цiле додатнє число (1-3)

2. a -цiле вiд’О мне чiсло (4)

3.a -дробно-рацiональнi числа (5,6)

2.показникова: у=ах ,де а-додатнє число ,(а№ 1);

3. логарифмiчна : у=logах , х>0.а№ 1, (а>0);

тригонометричниi функцiї; у=sinх, у=cosх, у=tgх, у=ctgх, у=secх, у=cosecх.Оберненi тригонометричнi функцiї

у=аrcsinх, у=arccosх, у=arctgх, у=arcctgх,

у=arcsecх, у=arccosecх.

Означення . Елементарною функцiєю називається функцiя, котра може бути задана формулою виду у=f(х), де праворуч стоїть вираз із основних елементарних функцій і сталих за допомогою кінцевого числа операцій додавання , віднімання, множення, ділення і взяття функції від функції.

Елементарні функції-це функції задані аналітично.

Алгебраїчні функції.

1.Ціла раціональна функція або многочлен у=а0хn+a1xn-1+…+an, a0,a1,…,an-сталі числа, котрі називаються кофіцієнтами, n-ціле невід’ємне число.

2.Дробно-раціональна функція

у=(a0xn+a1xn-1+a2xn-1+…+an)/(b0xm+b1xm-1+…+bm)

3.Ірраціональна функція

Якщо в правій частині формули у=f(x) проводяться операції додовання, віднімання, ділення і возведення в степень з раціональними нецілими показниками, то функція у від х називається ірраціональною.

Перетворення графіків.

Нехай маємо графік функції у=f(х).

1) у= - f(х)-симетричний відносно осі Ох.

2) у= ф f(х)ф -приймає тільки додатні значення.

Приклад

3) Графіки можуть складатись і відніматись

4) у=х+(1/х)

5) Множення і розтягнення від осі обсцис.

Щоб побудувати графік функції у=Мf(х),М>0,треба перейти до нових одиниць масштабу.Одиницю масштабу на осі Ох залишило незмінною, а за одиницю масштабу по осі Оу візьмемо добуток М на стару одиницю і побудуємо графік функції у=f(х) в нових одиницях масштабу

6) у=f(х+с), у=f(kx)

Графік функції х+с О Х отримуємо і графіка функції у=f(х) непосреднім переміщенням його переменною осі с Ох на к ск одиниць масштабу вліво, якщо C>0 (і вправо, якщо С<0)

Графік функції у=f(kx),k>0,(kx) О x отримуємо із графіка у=f(х) непосреднім розтягненням його в 1/k разів по напрямку осі Ох.

Перенесення графіка паралельно осі ординат g(x)=f(x)+a

Приклади: у=к хч +2х

у= -3cos(2x+(п/6))

у=х+sinx

7) Графічне рішення

8) Графічне рішення систем

х+у=2

х-2у=1

х=5/3, у=1/3.
   Еще работы:


Кривые третьего и четвертого порядка
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова Кафедра высшей математики КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Кривые третьего и четвертого порядка» Выполнили: студенты группы С-12-00 Пинаев И.Н. Искаков Р.Р. Проверила: доцент кафедры высшей...

Спектральный анализ сигналов электрооптического рассеяния света в аэродисперсной среде
Спектральный анализ сигналов электрооптического рассеяния света в аэродисперсной среде Сушко Б.К. Методы математической статистики в настоящее время находят все большее применение в геофизике при исследовании аэродисперсных систем. Использование в исследовательской...

Современные представления о мегамире
Современные представления о мегамире Введение Огромное практическое значение науки в XX в. сделало ее той областью знания, к которой массовое сознание испытывает глубокое уважение. Слово науки весомо, и оттого рисуемая ею картина Вселенной часто принимается...

Математика (билеты)
Математика (билеты) (шпаргалка) Билет№1 1)Функция y=F(x) называется периодической, если существует такое число Т, не равное нулю, что для любых значений аргумента из области определения функции выполняются  равенства f(x-T)=f(x)=f(x+T). Число Т называется периодом...

Нефизические причины кризиса фундаментальной физики
Нефизические причины кризиса фундаментальной физики Константин Иванков Не умаляйте значения того, чего не ведаете Живая Этика Кризис фундаментальной физики Современная фундаментальная физика, несмотря на свои многочисленные и впечатляющие успехи...

Созвездия Змея, Змееносец
Созвездия Змея, Змееносец Змея Как уже отмечалось, созвездие Змеи состоит из двух не связанных между собой частей. Западная часть называется Головой Змеи, так как именно эта часть змеиного туловища изображена здесь на звездной карте. Восточный "кусок" ...

Кварки
Кварки Кварки Реферат выполнил: ученик 11а класса Вишняков Дмитрий МОУ СОШ 1 Введение Термином “элементарные частицы” в физике принято называть частицы, которые являются основой для всего материального, и кроме того обладающие очень важным...

Бескоалиционные игры
Бескоалиционные игры Антагонистические игры, которые мы изучали ранее, описывают конфликты весьма частного вида. Более того, для большинства имеющих место в реальной жизни конфликтов антагонистические игры либо вовсе не могут считаться приемлемыми, адекватными описаниями, либо, в ...

Методика обучения по курсу математики за 3 года
=1=Работая над методической темой школы в течение трёх лет, МО учителей математики ставило перед собой следующие цели: 1. Строить учебный процесс с учетом индивидуальности каждого ребёнка: его потребностей, мотивов, активности, интеллекта. 2. научиться сотрудничать с...

Исследование э.д.с. электрохимических ячеек C|Ag|AgI|C и С|Cu|CuBr|C
Исследование э.д.с. электрохимических ячеек C|Ag|AgI|C и С|Cu|CuBr|C Альмухаметов Р.Ф. , Якшибаев Р.А., Габитов Э.В., Абдуллин А.Р., Кутушева Р.М. Введение Иодид серебра AgI и бромид меди CuBr являются униполярными катионными проводниками. Иодид серебра имеет...

Об интегральных формулах Вилля-Шварца для трехсвязных областей и ее применение к краевым задачам Дирихле
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на тему: | | | |"Об интегральных формулах Вилля-Шварца | |для трехсвязных областей и ее применение | |к краевым задачам...

Измеримые функции
1 Определение и простейшие свойства измеримой функции Если каждому x из множества E поставлено в соответствие некоторое число f(x), то мы будем говорить, что на множестве E задана функция f(x). При этом мы допускаем и бесконечные значения функции, лишь бы они...

Доказательство великой теоремы Ферма
Автореферат к доказательству теоремы Ферма. Данное доказательство, оформленное в виде статьи, посвящено объяснению того факта, что формальное математическое доказательство великой теоремы Ферма тривиально. Вот оно: ...

Методика изучения числовых систем
Министерство образования Республики Беларусь Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова Кафедра методики преподавания математики Реферат на тему: МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ СИСТЕМ Выполнил: Плетнев М.Э., студент группы “Е” физико- ...

Задачи Пятого Турнира Юных Математиков
УЗШ «Эрудит» Реферат по теме «Задачи Пятого Турнира Юных Математиков» ученика 10го класса Гончаренко Никиты Предисловие Настоящий реферат рассматривает решения задач некоторых задач отборочного этапа Пятого Всеукраинского турнира юных математиков ...

Лекции по Линейной алгебре
Абстрактная теория групп 1. Понятие абстрактной группы.1.Понятие алгебраической операции. Говорят, что на множестве X определена алгебраическая операция ((), если каждой упорядоченной паре элементов [pic] поставлен в соответствие некоторый элемент [pic] называемый их...

Разработка и расчет двухкаскадного усилителя с релейным выходом
Разработка и расчет двухкаскадного усилителя с релейным выходом Выполнил студент группы УЭМ-4 Коротков А. Г. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет Владивосток 2008 Принципиальная схема и описание работы. ...

Обработка результатов экспериментов и наблюдений
[pic] Prusakov Danil. Обработка результатов эксперимента Изложены некоторые разделы математической обработки результатов наблюдений и экспериментов о действиях со случайными величинами, определения и оценки законов их распределения, аналитического и графического...

Обобщённая задача о фальшивых монетах
Обобщённая задача о фальшивых монетах М. Мамикон Многим читателям хорошо известна следующая классическая задача о фальшивых монетах, поражающая тем, что она разрешима: Задача о мешке с фальшивыми монетами Имеются N мешков и в каждом из них достаточное...

Зодиакальный свет и противостояние
Зодиакальный свет и противостояние При благоприятных атмосферных условиях перед восходом Солнца на востоке или после захода Солнца на западе удается увидеть зодиакальный свет - слабое вытянутое по небу конусообразное свечение, которое иногда можно спутать с зарей. Так как ...

Функцiя, класифiкацiя функцiй
Функцiя, класифiкацiя функцiй Абсолютна величина дiсного числа. Властивостi абсолютних величин. Змiннi i сталi величини. Функцiя. Парнiсть, непарнiсть, перiодичнicть, моно- тоннicть. Складна функцiя. Класифiкацiя функцiй. Перетворення графiкiв. ПИТАННЯ. 1.Дiйснi...