Суспільні функції релігії

 

2

Реферат на тему

Суспільні функції релігії

План

1. Світоглядна функція релігії.

2. Компенсаційні функції релігії.

3. Комунікативно-об'єднуючі функції.

1. Легітимізуючі та регулятивні функції.

4. Гуманістична місія релігії.

5. Використана література.

Релігія -- явище суспільне. Вона з'являється як засіб регулювання поведінки особи після того, як вона виокремилась із роду й усвідомила свою самостійність. Після послаблення родових зв'язків на зміну зовнішньому контролю приходить внутрішній. Відтоді всевидящий Бог, з одного боку, і совість як соціальний контролер, з іншого, створюють силове поле, яке ось уже не одне тисячоліття утримує особу в межах норм, вироблених культурою. Тож релігію можна розглядати і як дієвий суспільний чинник. Способії, рівень, напрями релігійного впливу на суспільство та окремого індивіда виявляються у функціях релігії (лат. functio -- виконання, завершення).

1. Світоглядна функція релігії.

Виявляється в тому, що релігія як цілісна система світосприйняття визначає «граничні» критерії, що уможливлюють осмислення навколишнього світу та місця людини в ньому.

Світоглядна функція -- здатність релігії формувати у віруючої людини систему поглядів і уявлень, які виражають її ставлення до різних предметів і явищ дійсності, життєву позицію, ціннісні орієнтації, тобто релігійний світогляд загалом.

Мета релігійного світогляду -- дати людині не тільки певну картину світу, а й сенс її життя, тобто зробити його осмисленим. Адже знання людини того, для чого вона живе, робить її сильнішою, допомагає здолати життєві негаразди, страждання і навіть гідно сприйняти смерть.

Релігійний, поруч із міфологічним, філософським, натуралістичним (науковим), є одним із найважливіших типів світогляду. В його основі -- релігійні догми, викладені у святих книгах, релігійних переказах, працях отців церкви тощо. Центральним положенням релігійного світогляду є думка про те, що в основі всіх явищ природи, суспільства, людського буття, свідомості й пізнання -- Бог.

2. Компенсаційні функції релігії.

Компенсаційно-терапевтична функція. Важливе значення має й здатність релігії (через втіху, катарсис, медитацію, духовну насолоду) психологічно знімати негативні наслідки стресових ситуацій, допомагати зберігати внутрішній спокій, душевну рівновагу тощо. Ця здатність постає як компенсаційно-терапевтична функція.

Компенсаційно-терапевтична функція -- здатність релігії своїми специфічними засобами й властивостями («свободою у дусі», «братством у вірі», «рівністю у гріховності й стражданні», особистісним богоспілкуванням тощо) компенсувати обмеженість, безсилля, залежність людей від об'єктивних умов існування, розриви у соціальному житті та ціннісній орієнтації людей, наповнити новим змістом сенс їхнього життя.

3. Комунікативно-об'єднуючі функції.

Комунікативна функція. Релігія всіляко сприяє спілкуванню, реалізовуючи комунікативну функцію.

Комунікативна функція -- здатність релігії впливати на процес спілкування віруючих, їх соціалізацію, передавання та засвоєння інформації та формувати між ними духовні зв'язки.

Комунікативна функція має вертикальний (спілкування під час богослужінь, молитов, медитації тощо з Богом, ангелами, душами померлих, святими, які виконують роль ідеальних посередників) і горизонтальний (спілкування віруючих між собою) аспекти свого вияву.

Інтегративна функція. З огляду на віросповідну єдність віруючих певної конфесії релігії притаманна й інтегративна функція.

Інтегративна функція -- здатність релігії сприяти безконфліктному зв'язку, злагоді, солідарності, згуртованості релігійної спільноти чи суспільства в цілому.

Релігія допомагає групі людей усвідомити себе як моральну спільноту, поєднану спільними цінностями і цілями. Вона дає змогу самовизначитись у суспільній системі й тим самим поєднатися з близькими за звичаями, поглядами, цінностями, віруваннями людьми.

Інтегративна функція релігії виявляється чи не найочевидніше під час спільної участі в культовій діяльності. Саме через культ релігія формує суспільство як цілісність.

Дезінтегративна функція. Практична реалізація інтегративної функції має свої історичні, соціальні межі. За певних умов і в певні історичні епохи релігія може не інтегрувати, не поєднувати людей, а навпаки, дезінтегрува-ти, роз'єднувати їх.

Дезінтегративна функція -- здатність релігії за певних умов послаблювати стабільність і стійкість особи, певних соціальних груп чи суспільства загалом і навіть викликати релігійне протистояння.

Релігійне протистояння може бути джерелом конфліктів між християнами і мусульманами, православними і католиками, католиками і протестантами тощо. Такі конфлікти часто свідомо загострюються лідерами певних релігійних об'єднань, оскільки ворогування з «чужими» конфесіями сприяє внутрішній інтеграції, створює відчуття єдності, спонукає шукати опертя тільки у «своїх». Вороже ставлення до «чужих» найбільш характерне для сектантських об'єднань.

Дезінтегративна функція релігії виявляється не лише за умов протистояння різних конфесій. Конфлікти, непорозуміння можуть існувати й всередині певної релігійної організації чи об'єднання, наприклад між ортодоксами (консерваторами-традиціоналістами) й реформаторами-модерністами. Інколи такі конфлікти набувають найгост-ріших форм і переростають у соціальне протистояння (наприклад, селянська війна у Німеччині в XVI ст. під керівництвом Томаса Мюнцера).

4. Легітимізуючі та регулятивні функції.

Легітимізуюча (обмежувально-узаконююча) функція. Із інтегративною функцією релігії тісно пов'язана легітимізуюча (обмежувально-узаконююча) функція.

Легітимізуюча функція (лат. legitimus -- законний, узаконений) -- здатність релігії виховувати у віруючих поважливе ставлення до певних суспільних норм поведінки як до продукту Божого промислу, а не суспільного розвитку.

Відомо, що жодна суспільна система не здатна існувати, якщо не забезпечено певне лімітування (обмеження) дій її членів, не визначено параметрів, меж їхньої діяльності. Інакше кажучи, для стабільного існування суспільної системи необхідне дотримання певних узаконених правил й наслідування певних зразків. Релігія «вкорінює» такі норми в надприродному, абсолютному, висуваючи абсолютні (крайні) вимоги -- максими (лат. maxima -- найвищий принцип). Крізь призми максим оцінюються найрізнома-нітніші вчинки, явища і формується певне до них ставлення. Максими мають обов'язковий і невідворотний характер.

Регулятивна функція. Є близькою до легітимізуючої.

Регулятивна функція -- здатність релігії через систему норм, цінностей, примусів, установок, канонів, інститутів управляти поведінкою, вчинками віруючих, діяльністю релігійних організацій, формувати та корегувати міжособистісні стосунки.

Найбільший регулятивний потенціал мають релігійні норми (релігійне право, мораль тощо) -- система вимог, правил, приписів, спрямованих на втілення в життя релігійних цінностей. Важливу роль відіграють і зразки (приклади для наслідування) та заохочення (покарання) тощо.

За характером регулювання релігійні норми можуть бути позитивними, тобто такими, що зобов'язують виконувати певні дії; або негативними, що забороняють певні вчинки, відносини тощо.

За об'єктом припису їх поділяють на загальні (розраховані на всіх прибічників конкретного релігійного вчення) та часткові (призначені лише для певної групи, наприклад, тільки для мирян або лише для кліру).

За характером діяльності та відносин, на які впливають релігійні норми, їх поділяють на культові й організаційні. Культові норми визначають порядок культових обрядів, церемоній. Організаційні норми регулюють внут-ріобщинні, внутріцерковні, міжцерковні, а також міжконфесійні відносини, тобто відносини, які виникають у релігійних організаціях (общинах, сектах, церквах, деноміна-ціях) між віруючими певного віровчення, між релігійними об'єднаннями, між представниками духовенства, між керівними органами релігійних організацій та їх структурними підрозділами. Ці норми входять до різноманітних статутів і положень про релігійні організації.

Релігія не просто проголошує норми. Вона також підкріплює їх чіткою системою заходів спонукання, заохочення, схвалення, стимулювання.

Релігійні норми охоплюють широку сферу суспільного буття людини. Не випадково в релігієзнавсті йде дискусія з приводу того, що в нормативному регулюванні можна віднести до суто релігійного, а що є зовнішнім щодо релігії. На нашу думку, релігійними є будь-які регулятивні впливи, якщо вони не виходять за межі релігійних організацій (виняток становить хіба що місіонерська діяльність, яка ініційована релігійною мотивацією). Усі інші є формами суспільної (громадської) діяльності релігійних організацій.

Релігія виконує й інші функції, зокрема культуроформуючу, культурозберігаючу, за певних умов -- етноформуючу тощо.

5. Гуманістична місія релігії.

Аналіз функцій релігії свідчить, що вона активно впливає на конкретну людину і суспільство загалом у багатьох напрямах. При цьому вона не лише виконує важливі суспільні функції, а й має гуманістичну місію. Гуманістичний потенціал релігії полягає в тому, що вона підносить людину над природою. Так, Христос фактом свого воскресіння подолав вікову приреченість людини на смерть, проклав їй шлях до безсмертя, піднявшись тим самим над природною необхідністю.

Смерть і воскресіння Христа -- межа, яка засвідчує, що кінечність людини може бути подолано. І подолано зусиллями самої людини, її творчою діяльністю стосовно самої себе, тобто самотворенням. Творчий акт такого ґатунку завжди є процесом звільнення й переборення людиною всього того, що стоїть на шляху пізнання істини. Як продукт геніального Творця, вона мусить розкрити геніальність і у собі -- своєю творчою активністю, подоланням у собі всього особисто-егоїстичного, самолюбного. Тому людина й розглядається як співтворець Бога. У такому розумінні релігійний світогляд стимулює творчу діяльність людини, створює необхідні передумови для її самореалізації.

Гуманістичний потенціал релігії виявний через формування духовності людини -- міру її людяності, яка є надбанням праці її власної душі. Духовність -- це сфера зв'язку людини з абсолютом, з буттям. І забезпечує цей зв'язок релігія. Виникнення і функціонування релігії у певному сенсі -- це відповідь людини на потребу в рівновазі й гармонії зі світом, в єдності зі всім сущим.

Релігія виконує суспільні функції, які не здатні взяти на себе інші форми духовно-практичного освоєння людиною реальності (мораль, право, мистецтво тощо).

Релігія -- це ключ до історії. Не можна зрозуміти культурні надбання суспільства, поки не осягнено релігійні вірування, на яких вони ґрунтуються. Вона стоїть біля витоків мистецтва, моралі, філософії тощо. Релігією породжено багато соціальних інститутів. Так, сім'я, шлюб утверджувалися (й сьогодні часто утверджуються) з релігійних санкцій. Тож якщо сучасній цивілізації судилося вижити чи навіть наново відкрити свою життєдайність, вона мусить покінчити зневажливо ставитись до свого духовного коріння. Вона має глибоко усвідомити, що релігія -- не просто особисті почуття, позбавлені будь-якої здатності впливати на суспільство, а навпаки, вона є його серцевиною, корінням та об'єднавчою силою.

Використана література.

1. Релігієзнавство: Метод. рекомендації для студ.-заоч. / Ніжинський держ. педагогічний ін-т ім. М.В.Гоголя / В.О. Матвєєв (підгот.). -- Ніжин, 1996. -- 17с.

2. Рубан О. М. Методичні рекомендації з вивчення курсу "Релігієзнавство" / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. -- Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. -- 26с.

3. Сидоренко Олексій Павлович, Корлюк Сергій Сергійович, Посполітак Тетяна Євгенівна, Постоян Т. Г., Філянін М. С. Релігієзнавство: Підручник / Олексій Павлович Сидоренко (ред.). -- К. : Знання, 2007. -- 468с. -- (Серія "Вища освіта XXI століття").

4. Титов Володимир Данилович, Качурова Світлана Володимирівна, Барабаш Олег Васильович. Релігієзнавство: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Володимир Данилович Титов (ред.). -- Х. : Право, 2004. -- 272с.   Еще работы:


Православная культура в школах Сербии
Православная культура в школах Сербии Батраева Наталья В церковной лавке женщина, указывая на лик Сына Божьего, спрашивает, кто изображен на иконе. - Иисус Христос, - отвечает продавец. - А это? – показывает покупательница на рядом стоящую икону. ...

Свобода выбора в детерминистическом мире: принцип неопределенности и мудрость Творца
Свобода выбора в детерминистическом мире: принцип неопределенности и мудрость Творца проф. Иегуда Леви Тора требует от нас самодисциплины и добровольного подчинения. Никто не принуждает нас служить Б-гу; мы должны выполнять все заповеди Торы по своему свободному выбору. С...

Василий Великий (Восточные Отцы IV века)
Василий Великий (Восточные Отцы IV века) Прот. Георгий Флоровский I. Жизнь и труды Василий Великий происходил из знатного и богатого каппадокийского рода, и было что-то аристократическое в его душевном складе. Отец его, Василий старший, был известным ритором в...

Жертвоприношение коня духу - покровителю рода у верхних кумандинцев
Жертвоприношение коня духу - покровителю рода у верхних кумандинцев В.Д. Славнин  Не требует доказательств мысль о том, что исследование верований любого этноса, сохранившего в народной памяти те или иные реликты далекого прошлого, заслуживает внимания не только с...

Что надо знать о сатанизме
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О СУТИ САТАНИЗМА Откровенно и ускоренно демонизирующемуся обществу (которое даже в маркировке продуктов на штрихкодах применяет число сатаны 666) удобнее "не замечать" зловещих проявлений сатанизма. Бесчинства вокруг святынь и осквернения православных кладбищ, при...

О человечности и бесчеловечности
О человечности и бесчеловечности епископ Афанасий (Евтич) Часть 1. У истоков гуманизма: Запад и православный Восток Мы выбрали эту тему, "о человечности и бесчеловечности", так как она очень актуальна и вопрос этот глубоко христианский. Мы привыкли к...

Буддизм
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дисциплина: Религиоведение ...

Мифология звездного неба
Мифология звездного неба Андромеда - Дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи. В виде искупительной жертвы Андромеда была отдана на съедению чудовищу, которое вместе с наводнением наслали на Эфиопию Посейдон и Нереиды. Персей уничтожил их и спас Андромеду от гибели. Прежнего жениха -...

Мир русских монастырей
Мир русских монастырей Ландышева И. В. Мы живем в удивительном городе, где в центре находится Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь. Как и когда он возник? Об этом я рассказываю на уроках географии в 8 классе, при изучении темы "Население Псковской области"....

Близнецы
Близнецы Известны многочисленные мифы о чудесных существах-близнецах, которые часто выступают в качестве родоначальников племени или культурных героев (т.н. близнечные мифы). Близнечные мифы можно разделить на мифы о близнецах-братьях (соперниках или позднее - союзниках,...

Живое учение Будды
I.ИСТОКИ Буддизм возник на территории Индостана в YI в. до н.э. В дальнейшем он завоевал миллионы последователей в странах Аззии,но на территории Индостана утратил свои позиции и фактически исчез. Возникновение буддизма связывается с жизнью и проповеднической деятельностью Сиддхартхи...

Атеистическое воспитание
Атеистическое воспитание Советское общество находится на новом этапе своего развития, решая задачу всестороннего совершенствования социализма, более полного и эффективного использования его возможностей и преимуществ в целях дальнейшего продвижения к коммунизму. Успешное ее решение...

Обряд сати
Обряд сати Сати, обычай сожжения вдов на погребальных кострах их мужей, был объявлен англичанами и французами вне закона как жестокий и бесчеловечный. Его описания, сделанные европейскими путешественниками, повергали в ужас их соотечественников в Европе. Гравюра, взятая...

Позднее средневековье в Западной Европе
Позднее средневековье в Западной Европе Посещение церкви Посещение церкви было важным элементом общественной жизни. В церковь ходили, чтобы покрасоваться своими нарядами или покичиться друг перед другом своим положением и званием, манерами и учтивостью. Стоило ...

Народный календарь
Народный календарь ЯНВАРЬ (ПРОСИНЕЦ) Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий. Коли в январе март, бойся в марте января. Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди. 1 января. Если на Новый год небо звездное – к урожаю. В Новый...

Великий пост в нашей жизни
Великий пост в нашей жизни прот. Александр Шмеман Глава из книги "Великий пост". 1. О принятии поста "всерьез" До сих пор мы говорили о церковном учении о посте, учении, которое передается нам прежде всего в великопостном богослужении. Теперь встает...

Русское духовенство при Петре Первом
После водворения на престол энергичной фигуры Петра в России начинается энергичная ломка старого строя и обновление его по за- падным образцам. Петр не был религиозным человеком в том смысле, в каком был им его отец. Вопросы религии и веры не были для Пет- ра той...

Этрусская мифология
Этрусская мифология Спорность и невыясненность этногенеза этрусков препятствует определению обстоятельств и времени формирования мифологии народа. Сравнение ее с мифологиями других древних народов позволяет с достаточной уверенностью утверждать, что истоки этрусской мифологии...

Історична генеза релігії
2 Реферат на тему Історична генеза релігії ПЛАН 1. Первісна міфологія як підґрунтя релігійних...

Святой Франциск и Рождество
Святой Франциск и Рождество о. Вальдемар Мацкевич В 1223 г. в Греччо св.Франциск устроил рождественскую мистерию, желая «отпраздновать рождение того младенца, который родился в Вифлееме, … вспомнить тяготы его первых дней, когда Он положен был в ясли, и плотскими очами...

Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов
Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов Зеленин Д.К. 1. «Строительная жертва». У западноевропейских народов очень широко распространены предания и саги о людях, которые были заживо замурованы в фундаментах или стенах разных построек, особенно же...

 
     
 

Компьютерная помощь по кунцево незначительные цены.